missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical T/P190/17

Overige gegevens : CAS : 110-18-9 Gewicht : 1.92500kg Transport : UN number : 2372 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696787

 • € 159.00 / 2.50 liter


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

110-18-9
116.208
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
8037
N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
C6H16N2
8335
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CHEBI:32850
CN(C)CCN(C)C

Specificatie

2.5L
Amber glass bottle
Colorless
110-18-9
8335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
8037
116.21g/mol
8.0 to 8.5
120°C
-55°C
C6H16N2
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CN(C)CCN(C)C
116.208
CHEBI:32850
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • NNN'N'-Tetramethyl-ethylene diamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H332-Schadelijk bij inademing.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentatie