missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N4-Acetylcytosine, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459280250

Overige gegevens : CAS : 14631-20-0 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540614

 • € 86.30 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

14631-20-0
153.141
n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n4-acetylcytosine, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamide
C6H7N3O2
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
99309
CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1

Specificatie

N4-Acetylcytosine
1% max.
25g
C6H7N3O2
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamide
99309
98%
Authentic
>300.0°C
14631-20-0
n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n4-acetylcytosine, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
153.141
153.14
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N4-Acetylcytosine

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.