missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitric acid 69%, Certified AR, Eur.Ph., for analysis with low cadmium, lead and mercury level, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical N/2320/PB15

Overige gegevens : CAS : 7697-37-2 Gewicht : 1.42000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 1L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12695167

 • € 44.05 / 1 liter


Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7697-37-2
63.012
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
nitric acid
HNO3
11349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
[N+](=O)(O)[O-]

Specificatie

Yellow
1
HNO3
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
[N+](=O)(O)[O-]
63.012
CHEBI:48107
HDPE plastic bottle
122°C
1L
7697-37-2
11349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
Liquid
-42°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Oxiderende vloeistof Categorie 3
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.

Veiligheidsmaatregel
 • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid

Documentatie