missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF, AcroSeal™, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 428038000

Overige gegevens : CAS : 38841-98-4 Gewicht : 0.79320kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 1a Pack group : II


Verpakking AcroSeal™ Glass bottle
Aantal 800mL

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001084

 • € 321.60 / 800 ml


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Octylmagnesium chloride
109-99-9
77.66
CH3(CH2)6CH2MgCl
MFCD00000476
1.4M solution in THF
70.21
C8H17ClMg
172.98

Specificatie

Octylmagnesium chloride
109-99-9
77.66
CH3(CH2)6CH2MgCl
MFCD00000476
AcroSeal™ Glass bottle
800mL
1.4M solution in THF
70.21
C8H17ClMg
172.98
0.9290g/mL
0.929
−10°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Kankerverwekkendheid Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • EUH014-Reageert heftig met water.
 • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.