missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical O/0200/17

Overige gegevens : CAS : 112-80-1 Gewicht : 2.75000kg


Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000270

Hoeveelheid Prijs
1 € 115.00 / 2.50 liter
4 € 106.41 / 2.50 liter
16 € 101.09 / 2.50 liter
Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

112-80-1
282.468
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
445639
(Z)-octadec-9-enoic acid
C18H34O2
64242
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CHEBI:16196
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O

Specificatie

Amber glass bottle
1mmHg 176
360°C
13°C
112-80-1
64242
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
(Z)-octadec-9-enoic acid
445639
282.46g/mol
9.7
39.1 mPaS at 20°C
Colorless
2.5L
C18H34O2
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
282.468
CHEBI:16196
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Oleic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Documentatie