missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osmium tetroxide, 2.5 wt.% solution in tert-Butanol, stabilized, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 197450250

Overige gegevens : CAS : 20816-12-0 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003433

 • € 381.50 / 25 ml


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Oxidation reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

20816-12-0
254.2
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
30318
O=[Os](=O)(=O)=O
O4Os
MFCD00011150
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
tetraoxoosmium

Specificatie

Osmium tetroxide
O4Os
MFCD00011150
15, 6990
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
tetraoxoosmium
30318
Fused Mass, Crystals or Lemon Solution
0.8110g/mL
0.811
White to Yellow
4°C
75-65-0
OsO4
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
O=[Os](=O)(=O)=O
254.2
254.2
2.5 wt% Min.
Glass bottle
tert-butyl hydroperoxide
25mL
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie