missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin V potassium salt, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455230050

Overige gegevens : CAS : 132-98-9 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15354998

 • € 22.70 / 5 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Authentic
388.48
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
C16H17KN2O5S
Penicillin V potassium salt
197.0° to 202.0°C
Solubility in water: soluble.
132-98-9
≥98.5% (HPLC)

Specificatie

Penicillin V potassium salt
Authentic
C16H17KN2O5S
Solubility in water: soluble.
197.0° to 202.0°C
132-98-9
≥98.5% (HPLC)
388.48
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
5g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Penicillin V potassium salt

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.