missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol, Saturated (pH 6.6/7.9, Liq.), Fisher BioReagents

Merk:  Fisher Bioreagents BP1750I-400

Overige gegevens : CAS : 108-95-2 Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 400mL
Verpakking Coated Amber Glass/Poison Pack

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001173

 • € 90.62 / 400 ml


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Phenol saturated with Tris buffer is used in DNA extraction procedures.
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-95-2
94.113
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CHEBI:15882
C1=CC=C(C=C1)O
C6H6O
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
996
phenol

Specificatie

Phenol, Saturated
DNase- and RNase-Free
C6H6O
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
C1=CC=C(C=C1)O
phenol
996
Liquid
Pass Test
330nm (0.2 AU max.), 405nm (0.1 AU), 510nm (0.1nm)
77-86-1
≥99.0
2821
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
DNase free
94.113
CHEBI:15882
≥99.0%
Coated Amber Glass/Poison Pack
400mL
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phenol saturated pH 6.6

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Phenol, Ethylenediaminetetraacetic aciddisodium salt dihydrate

Documentatie