missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenoxyacetic acid, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 169870050

Overige gegevens : CAS : 122-59-8 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002190

 • € 12.00 / 5 gram


Op voorraad 24
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

122-59-8
152.15
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
CHEBI:8075
C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
C8H8O3
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
19188
2-phenoxyacetic acid

Specificatie

Phenoxyacetic acid
Authentic
0.1% max.
285.0°C
98.0°C to 101.0°C
122-59-8
C8H8O3
06,161
15,7366
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
152.15
CHEBI:8075
Granular Powder, Granules, or Prills
165°C
Glass Bottle
0.5% max.
White
5g
98% min. (Acid)
C6H5OCH2CO2H
09,361
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
2-phenoxyacetic acid
19188
152.15
98+%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phenoxyacetic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie