missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenoxyacetic acid, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 169870050

Overige gegevens : CAS : 122-59-8 Gewicht : 0.05500kg


Verpakking Glass Bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002190

 • € 11.20 / 5 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Phenoxyacetic acid
98+%
C6H5OCH2CO2H
≥98%
C8H8O3
152.15

Specificatie

Phenoxyacetic acid
122-59-8
Authentic
Granular Powder, Granules, or Prills
98+%
C6H5OCH2CO2H
0.1% max.
0.1% max.
White
98.0° to 101.0°C
5g
Free phenol: < 0.05%
Glass Bottle
≥98%
C8H8O3
152.15
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
0.5% max.
285.0°C
165°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phenoxyacetic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.