missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phloroglucinol, 99+%, anhydrous, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 241760250

Overige gegevens : CAS : 108-73-6 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002283

 • € 34.80 / 25 gram


Op voorraad 11
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-73-6
126.1
phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
CHEBI:16204
C1=C(C=C(C=C1O)O)O
C6H6O3
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
359
benzene-1,3,5-triol

Specificatie

Phloroglucinol
Authentic
2% max.
215.0°C to 218.0°C
108-73-6
C6H6O3
01,47; 06,147
phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,3,5-triol
359
126.1
99+%
100°C
Glass bottle
White to Beige
25g
99% min. (HPLC)
(OH)3C6H3
15,7439
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
C1=C(C=C(C=C1O)O)O
126.1
CHEBI:16204
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phloroglucinol, anhydrous

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie