missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phloroglucinol, 99+%, anhydrous, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 241760250

Overige gegevens : CAS : 108-73-6 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002283

 • € 32.60 / 25 gram


Op voorraad 33
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Phloroglucinol
99+%
(OH)3C6H3
1, 3, 5-THB, 1, 3, 5-Trihydroxybenzene anhydrous
≥99%
C6H6O3
126.1

Specificatie

Phloroglucinol
White to light beige
25g
Authentic
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
≥99%
2% max.
(OH)3C6H3
1, 3, 5-THB, 1, 3, 5-Trihydroxybenzene anhydrous
100°C
215.0° to 218.0°C
108-73-6
Glass bottle
Crystalline Powder
99+%
C6H6O3
126.1
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phloroglucinol, anhydrous

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.