missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Cuvettesten fosfaat ortho/totaal

Merk:  Hach Lange™ LCK349

Overige gegevens : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000234

 • € 186.97 / 1 stuk


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

 • Phosphate (Ortho/Total) cuvette test 0.05-1.5 mg/L PO4-P
 • For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
 • ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifications
 • Shelf life of 23 months from production date
 • Storage conditions of 15 - 25 °C
 • Measuring ranges of 0.05 - 1.5 mg/L PO4-P and 0.15 - 4.5 mg/L PO4
 • Precise and reliable measurement values
 • Convenient and error-free dosing of the reagents
Specificatie

Specificatie

Cuvettest fosfaatortho/totaal
0.05 tot 1.5 mg/L PO4-P
15 tot 25 °C
Cuvettest fosfaatortho/totaal
25
Fosformolybdeen blauw
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Phosphat/Phosphate, Sample cuvette

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Sulphuric acid, Sodium peroxidisulfate,Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate

Documentatie