missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum Standard For ICP, 1000μg/mL in 10% HCl, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Merk:  SPEX Certiprep PLPT3-2X

Overige gegevens : Gewicht : 0.09000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 500mL
Verpakking Triple-leached LDPE bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000532

 • € 293.00 / 500 ml


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

Beschrijving

Beschrijving

AnalyteConcentration
Pt1000μg/mL

Certificeringen

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7440-06-4
195.08
23939
platinum
Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33400
[Pt]

Specificatie

Platinum Standard
89.9
Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Assurance
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
10% HCl
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
7440-06-4
89.9
Matrix Concentration Cat. No.
10% HCl 1000μg/mL PLPT3-2Y, -2X
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Triple-leached LDPE bottle
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
500mL
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1000 ug/mL Platinum

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
 • P405-Achter slot bewaren.
 • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid, platinum

Documentatie

Product intended for laboratory use only