missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium hexafluorophosphate, 99%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 191090010

Overige gegevens : CAS : 17084-13-8 Gewicht : 1.05000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 1kg
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002590

 • € 320.80 / 1 kg


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

17084-13-8
184.07
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
23688904
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
F6KP
MFCD00011412
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
potassium;hexafluorophosphate

Specificatie

Potassium hexafluorophosphate
free fluoride (F): < 0.5%
F6KP
MFCD00011412
Solubility in water: 93g/L (25°C)
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
184.07
184.07
99%
0.1% max. (100°C)
Solubility in water: 93g/L (25°C).
575.0°C
17084-13-8
98.5% min
KPF6
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
potassium;hexafluorophosphate
23688904
Crystalline Powder
Extra Pure
Plastic bottle
White
1kg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Potassium hexafluorophosphate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie