missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Iodate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical P/5800/60

Overige gegevens : CAS : 7758-05-6 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II


Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000320

Hoeveelheid Prijs
1 € 217.00 / 1 kg
4 € 196.06 / 1 kg
16 € 186.26 / 1 kg
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7758-05-6
214.00
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
23665710
[O-]I(=O)=O.[K+]
IKO3
11406
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
potassium;iodate

Specificatie

7758-05-6
11406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
potassium;iodate
23665710
Powder Solid
White
1kg
IKO3
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
[O-]I(=O)=O.[K+]
214.00
214g/mol
Plastic powder jar
560°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Kalium jodaat

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Oxiderende vaste stof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie