missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium molybdate, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 393235000

Overige gegevens : CAS : 13446-49-6 Gewicht : 0.50000kg


Aantal 500g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12694987

 • € 159.10 / 500 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

13446-49-6
238.14
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
dipotassium;dioxido(dioxo)molybdenum
K2MoO4
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
6093816
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]

Specificatie

Potassium molybdate
95%
K2MoO4
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
238.14
238.14
Glass bottle
500g
13446-49-6
K2MoO4
15,7768
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)molybdenum
6093816
95%
919.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Potassium molybdate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie