missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium phosphate, tribasic monohydrate, 96%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 263790010

Overige gegevens : CAS : 27176-10-9 Gewicht : 1.05000kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003340

 • € 53.00 / 1 kg


Op voorraad 40
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Potassium phosphate, tribasic monohydrate
27176-10-9
96%
K3O4P·H2O
230.28
c.p.
Extra Pure
96%
K3PO4·H2O
MFCD00150410

Specificatie

Potassium phosphate, tribasic monohydrate
27176-10-9
Powder
96%
K3PO4·H2O
MFCD00150410
2.564
20ppm max.
Glass bottle
200ppm max.
1340.0°C
c.p.
Extra Pure
96%
K3O4P·H2O
230.28
50ppm max.
20ppm max.
13% max. (800°C)
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
White
1kg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Potassium phosphate tribasic monohydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.