missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium tetrachloropalladate(II), min 32.0% Pd, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 195120020

Overige gegevens : CAS : 10025-98-6 Gewicht : 0.05200kg


Aantal 2g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002560

 • € 102.90 / 2 gram


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10025-98-6
326.417
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
61438
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Cl4K2Pd
MFCD00011373
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
dipotassium;tetrachloropalladium(2-)

Specificatie

Potassium tetrachloropalladate(II)
10025-98-6
K2PdCl4
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
326.417
326.41
≥32.0% (Pd)
10ppm max.
20ppm max.
10ppm max.
Glass bottle
20ppm max.
30ppm max.
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Brown to Brown-Green
2g
min 32.0% Pd
Cl4K2Pd
MFCD00011373
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
dipotassium;tetrachloropalladium(2-)
61438
Crystals or Crystalline Powder
10ppm max.
2.6700g/mL
20ppm max.
10ppm max.
20ppm max.
20ppm max.
20ppm max.
2.67
105.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Potassium tetrachloropalladate(II)

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie