missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium thiocyanate, 99+%, for analysis, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 196585000

Overige gegevens : CAS : 333-20-0 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002490

 • € 47.90 / 500 gram


Op voorraad 11
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Indicator
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

333-20-0
97.18
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
516872
potassium;thiocyanate
CKNS
MFCD00011413
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CHEBI:30951
C(#N)[S-].[K+]

Specificatie

Potassium thiocyanate
333-20-0
CKNS
MFCD00011413
01,954
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium;thiocyanate
516872
97.18
99+%
50ppm max
1.8860g/mL
30mg I2/100g max.
Plastic bottle
Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
50ppm max.
170.0°C to 179.0°C
500g
p.a.
99% min. (Argentometry)
KSCN
10ppm max.
15, 7807
Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
C(#N)[S-].[K+]
97.18
CHEBI:30951
Crystalline Powder
Analysis
50ppm max.
2ppm max.
2ppm max.
200ppm max.
1.886
White
5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Potassium thiocyanate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsmaatregel
 • P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Documentatie