missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propargyl alcohol, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 131455000

Overige gegevens : CAS : 107-19-7 Gewicht : 0.47450kg Transport : UN number : 2927 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 500mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001440

 • € 39.40 / 500 ml


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

107-19-7
56.06
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
7859
prop-2-yn-1-ol
C3H4O
MFCD00002912
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
CHEBI:28905
C#CCO

Specificatie

Propargyl alcohol
34°C
Glass bottle
0.949
114.0°C to 115.0°C
-53.0°C
99%
98.5% min. (GC)
HC≡CCH2OH
01,454
15,7923
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform, ethanol, ether,, 1,2-dichloroethane, acetone, dioxane, thf,pyridine, moderately soluble in ccl4, immiscible with aliphatic hydrocarbons
C#CCO
56.06
CHEBI:28905
Liquid
0.9490g/mL
Authentic
1.4300 to 1.4330
1.58 mPa.s (20°C)
Colorless to Yellow
500mL
50-00-0
C3H4O
MFCD00002912
09,394
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
prop-2-yn-1-ol
7859
56.06
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Propargyl alcohol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
 • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H350-Kan kanker veroorzaken.
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie