missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionamide, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 162671000

Overige gegevens : CAS : 79-05-0 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001960

 • € 89.20 / 100 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

79-05-0
73.09
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
6578
propanamide
C3H7NO
MFCD00008039
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
CHEBI:45422
CCC(=O)N

Specificatie

Propionamide
Authentic
213.0°C
79.0°C to 83.0°C
97%
96% min. (GC)
C2H5CONH2
02, 243
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propanamide
6578
73.09
97%
>100°C
Plastic bottle
White to Yellow
100g
79-05-0
C3H7NO
MFCD00008039
15, 7938
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
CCC(=O)N
73.09
CHEBI:45422
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Propionamide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie