missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridine-N-oxide, 95%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 157695000

Overige gegevens : CAS : 694-59-7 Gewicht : 0.50000kg


Aantal 500g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001830

 • € 169.10 / 500 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

694-59-7
95.1
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
12753
1-oxidopyridin-1-ium
C5H5NO
MFCD00006194
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
CHEBI:29136
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]

Specificatie

Pyridine-N-oxide
Authentic
1% max. (K.F.)
Brown to White
500g
694-59-7
C5H5NO
20, II, 131
15, 8084
Solubility in water: soluble.
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
95.1
CHEBI:29136
Crystalline Solid, Crystals, and/or Chunks
143°C
Glass bottle
270.0°C
60.0°C to 65.0°C
98%
95%
MFCD00006194
01,966; 02,353; 05,567; 09,396
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
1-oxidopyridin-1-ium
12753
95.1
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Pyridine-N-oxide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie