missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvic aldehyde, 40 wt.% solution in water, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 175795000

Overige gegevens : CAS : 78-98-8 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002150

 • € 124.60 / 500 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

78-98-8
72.063
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
880
C3H4O2
MFCD00006960
Pyruvaldehyde
CHEBI:17158

Specificatie

Pyruvic aldehyde
total acid (HCOOH): < 7.0%
7732-18-5
1.4209
35-45 wt.%
C3H4O2
MFCD00006960
1.2000g/mL
Pyruvaldehyde
1 to 3
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
>71°C
2-oxopropanal
880
72.06
500g
35-45 wt.%
Glass bottle
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
1.2
CH3COCHO
01, 762
15, 6153
Brown-Yellow to Yellow
-20.0°C
>72.0°C
CC(=O)C=O
72.063
CHEBI:17158
Solution
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.