missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456780010

Overige gegevens : CAS : 953780-78-4 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545216

 • € 43.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-05-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

953780-78-4
137.607
r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
(3R)-3-methylmorpholine;hydrochloride
C5H12ClNO
MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
57356922
CC1COCCN1.Cl

Specificatie

(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
1.86
1g
C5H12ClNO
MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
(3R)-3-methylmorpholine;hydrochloride
57356922
≥96.0 to max. 104.0% (Argentometry)
Authentic
126.0°C to 128.5°C
953780-78-4
r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
CC1COCCN1.Cl
137.607
137.61
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.