missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 333560050

Overige gegevens : CAS : 66673-40-3 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000941

 • € 59.80 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

66673-40-3
115.13
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
7128291
C1CC(=O)NC1CO
C5H9NO2
MFCD00077791
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
(5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one

Specificatie

(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Glass bottle
− 31.00
White to Yellow
5g
66673-40-3
100.0
C5H9NO2
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
(5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
7128291
Crystalline Powder or Flakes
Authentic
−31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
147.0°C to 149.0°C
77.0°C to 84.0°C
98%
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00077791
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
C1CC(=O)NC1CO
115.13
115.13
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie