missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-Mandelic Acid 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 125320250

Overige gegevens : CAS : 611-71-2 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001290

  • € 61.80 / 25 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

611-71-2
152.149
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
11914
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
C8H8O3
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CHEBI:17656
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O

Specificatie

(R)-(-)-Mandelic acid
611-71-2
100.0
C8H8O3
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
11914
152.15
≥98.5%
Plastic bottle
0.2% max.
−155° (20°C c=2,H2O)
Beige-Yellow to White
99%
98.5
99%
C6H5CH(OH)CO2H
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
152.149
CHEBI:17656
Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Authentic
-152° to -158° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
1% max. (K.F.)
130°C to 135°C
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • (R)-(-)-Mandelic acid

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie