missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-Mandelic Acid 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 125320250

Overige gegevens : CAS : 611-71-2 Gewicht : 0.07500kg


Verpakking Plastic bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001290

  • € 60.10 / 25 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

(R)-(-)-Mandelic acid
611-71-2
100.0
99%
C6H5CH(OH)CO2H
MFCD00064251
99%
98.5
≥98.5%
C8H8O3
152.15
(R)-(-)-α-Hydroxyphenylacetic acid

Specificatie

(R)-(-)-Mandelic acid
611-71-2
100.0
≥98.5%
C8H8O3
152.15
(R)-(-)-α-Hydroxyphenylacetic acid
Plastic bottle
0.2% max.
−155° (20°C c=2,H2O)
White to slightly yellow-beige
99%
98.5
Crystalline Powder, Crystals or Flakes
99%
C6H5CH(OH)CO2H
MFCD00064251
Authentic
-152° to -158° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
1% max. (K.F.)
130° to 135°C
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • (R)-(-)-Mandelic acid

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.