missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical R/0150/48

Overige gegevens : CAS : 108-46-3 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2876 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000350

Hoeveelheid Prijs
1 € 26.50 / 100 gram
4 € 23.58 / 100 gram
Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-46-3
110.112
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
5054
benzene-1,3-diol
C6H6O2
2269
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CHEBI:27810
C1=CC(=CC(=C1)O)O

Specificatie

Glass Jar
Beige
100g
108-46-3
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,3-diol
5054
110.11g/mol
281°C
109°C
4.4
C6H6O2
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
110.112
CHEBI:27810
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Resorcinol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie