missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical R/0150/48

Overige gegevens : CAS : 108-46-3 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2876 Chem class : 1 Pack group : III


Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000350

 • € 56.85 / 100 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-46-3
Beige
109°C/228.2°F
Solid
C6H6O2
281°C/537.8°F
110.11g/mol
4.4
2269
Glass Jar

Specificatie

108-46-3
Solid
110.11g/mol
109°C/228.2°F
Beige
100g
Glass Jar
C6H6O2
2269
4.4
281°C/537.8°F
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Resorcinol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.