missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rifampin, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455620250

Overige gegevens : CAS : 13292-46-1 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15333786

 • € 170.40 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

13292-46-1
822.953
131839595
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C

Specificatie

Rifampin
Authentic
2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
822.953
822.94
Solubility in water: slightly soluble.
25g
13292-46-1
C43H58N4O12
Solubility in water: slightly soluble.
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
131839595
95%
183.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Rifampin

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.