missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium azide, 99+%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 447810250

Overige gegevens : CAS : 26628-22-8 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1687 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12695107

 • € 21.90 / 25 gram


Op voorraad 36
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

For Azidation/Diazo transfer
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

26628-22-8
65.011
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CHEBI:278547
[N-]=[N+]=[N-].[Na+]
N3Na
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
33557
sodium;azide

Specificatie

Sodium azide
99+%
NaN3
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
sodium;azide
33557
65.01
Biochemical
Plastic bottle
1.85
275.0°C
26628-22-8
N3Na
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
[N-]=[N+]=[N-].[Na+]
65.011
CHEBI:278547
99+%
1.8500g/mL
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
300.0°C
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Sodium azide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.
 • EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsmaatregel
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.

Documentatie