missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, 32% Solution, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical S/4955/PB17

Overige gegevens : CAS : 1310-73-2 Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696767

 • € 53.50 / 2.50 liter


Op voorraad 37
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
3548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]

Specificatie

Colorless
1310-73-2
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
Liquid
14
2.5L
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
HDPE plastic bottle
120°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Sodium Hydroxide solution 32%, for analysis Certified AR (for Nitrogen determination )

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium hydroxide

Documentatie