missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium methanesulfonate, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 442110050

Overige gegevens : CAS : 2386-57-4 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545096

 • € 27.60 / 5 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2386-57-4
118.082
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
sodium;methanesulfonate
CH3NaO3S
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
638112
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Specificatie

Sodium methanesulfonate
CH3NaO3S
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
sodium;methanesulfonate
638112
1% max.
1% max.
2386-57-4
CH3SO3Na
Solubility in water: soluble.
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
118.082
118.09
Authentic
5g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Sodium methanesulfonate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.