missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium pyrophosphate decahydrate, 99+%, for analysis, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 205970250

Overige gegevens : CAS : 13472-36-1 Gewicht : 0.07500kg


Verpakking Glass Bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002710

 • € 13.70 / 25 gram


Op voorraad 34
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Sodium pyrophosphate decahydrate
13472-36-1
≥99%
Na4O7P2·10H2O
446.05
TSPP
p.a.
For analysis
99+%
Na4P2O7·10H2O
MFCD00149200

Specificatie

Sodium pyrophosphate decahydrate
13472-36-1
For analysis
≥99%
Na4O7P2·10H2O
446.05
TSPP
1.82
5ppm max.
50ppm max.
93.8°C
80.0°C
p.a.
ortho-phosphate (as PO4): < 0.1%
Crystals
99+%
Na4P2O7·10H2O
MFCD00149200
10ppm max.
5ppm max.
Glass Bottle
0.001% max. (as N)
White
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Sodium pyrophosphate decahydrate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate