missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium nitrate, 99+%, ACS reagent, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 315171000

Overige gegevens : CAS : 10042-76-9 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1507 Chem class : 5.1 Pack group : III


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002053

 • € 24.00 / 100 gram


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Strontium nitrate
10042-76-9
≥99%
N2O6Sr
MFCD00011248
99+%
ACS Reagent Grade
99+%
Sr(NO3)2

Specificatie

Strontium nitrate
99+%
ACS Reagent Grade
≥99%
N2O6Sr
MFCD00011248
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium;dinitrate
24848
20ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
1000ppm max.
1000ppm max.
50ppm max.
570.0°C
100g
211.63
10042-76-9
Crystals
99+%
Sr(NO3)2
500ppm max.
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
211.628
500ppm max.
2.99
0.01% max.
0.1% max. (105°C)
Plastic bottle
Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
White
5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Strontium nitrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Oxiderende vaste stof Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P221-Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.