missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinic Acid 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 158742500

Overige gegevens : CAS : 110-15-6 Gewicht : 0.30000kg


Aantal 250g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003753

  • € 20.10 / 250 gram


Op voorraad 19
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Succinic acid
110-15-6
C4H6O4
MFCD00002789
99%
99%
HO2CCH2CH2CO2H
Butanedioic acid

Specificatie

Succinic acid
99%
99%
C4H6O4
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
butanedioic acid
1110
Plastic bottle
185.0° to 190.0°C
250g
118.09
110-15-6
99%
HO2CCH2CH2CO2H
Butanedioic acid
C(CC(=O)O)C(=O)O
118.088
CHEBI:15741
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
235.0°C
206°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Succinic acid

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.