missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Tartaric Acid, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical T/0210/53

Overige gegevens : CAS : 87-69-4 Gewicht : 0.50000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic powder jar

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000420

  • € 60.95 / 500 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

87-69-4
150.09g/mol
1.6
64207
<0.1mbar at 20°C
White
168°C/334.4°F
Solid
C4H6O6

Specificatie

87-69-4
C4H6O6
64207
White
1.6
500g
Solid
150.09g/mol
Plastic powder jar
168°C/334.4°F
<0.1mbar at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • L(+)-Tartaric acid

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.