missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbium(III) nitrate hexahydrate, 99.99+%, (trace metal basis), Acros Organics

Merk:  Acros Organics 295790020

Overige gegevens : CAS : 13451-19-9 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : II


Aantal 2g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249164

 • € 36.30 / 2 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

13451-19-9
453.02
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
202879
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Tb+3]
N3O9Tb·6H2O
MFCD00149868
terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
terbium(3+);trinitrate;hexahydrate

Specificatie

Terbium(III) nitrate hexahydrate
13451-19-9
N3O9Tb·6H2O
MFCD00149868
14,9157
Solubility in water: soluble
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Tb+3]
453.02
453.02
99.99+%
Solubility in water: soluble.
White
99.9%
99.99% min. (TREO base)
Tb(NO3)3·6H2O
11,9087
terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
terbium(3+);trinitrate;hexahydrate
202879
Granular Powder
Trace Metal Basis
0.1% max.
2g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Terbium(III) nitrate hexahydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Oxiderende vaste stof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

Documentatie