missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butanol, 99.5%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 107710010

23.53 EUR valid until 2018-12-31
Use promo code "13295" to get your promotional price.Overige gegevens : CAS : 75-65-0 Gewicht : 0.83000kg Transport : UN number : 1120 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Plastic Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000730

 • € 31.30 / 1 liter


Op voorraad 265
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

75-65-0
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
6386
2-methylpropan-2-ol
C4H10O
MFCD00004464
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CHEBI:45895
CC(C)(C)O

Specificatie

tert-Butanol
99.5%
(CH3)3COH
01, 379
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
6386
74.12
99.5%
0.7800g/mL
Plastic Bottle
0.1% max.
0.78
11°C
83.0°C
25.0°C to 25.5°C
75-65-0
C4H10O
MFCD00004464
15, 1544
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
CC(C)(C)O
74.123
CHEBI:45895
Liquid After Melting
Extra Pure
Authentic
1.3860 to 1.3880
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
0.03% max. (K.F.)
3.35 mPa.s (30°C)
Colorless
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • tert-Butanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13295

  2018-12-31

  *Korting is van toepassing op in aanmerking komende orders die door Fisher Scientific worden ontvangen tussen 01/09/2018 en 31/12/2018. De promotiecode moet ten tijde van de order worden opgegeven. Korting is van toepassing op de catalogusprijs die geldig is op het moment dat de order wordt ontvangen. De promotie kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties. De aanbieding vervalt als ze verboden is, of beperkt wordt door federale, staats-, provinciale of lokale wetten of voorschriften, of beleidsregels van instanties/instellingen. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.

  Terms & Conditions