missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butanol, 99.5%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 107710010

Overige gegevens : CAS : 75-65-0 Gewicht : 0.83000kg Transport : UN number : 1120 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Plastic Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000730

 • € 32.00 / 1 liter


Op voorraad 142
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

75-65-0
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
6386
2-methylpropan-2-ol
C4H10O
MFCD00004464
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CHEBI:45895
CC(C)(C)O

Specificatie

tert-Butanol
99.5%
(CH3)3COH
01, 379
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
6386
74.12
99.5%
0.7800g/mL
Plastic Bottle
0.1% max.
0.78
11°C
83.0°C
25.0°C to 25.5°C
75-65-0
C4H10O
MFCD00004464
15, 1544
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
CC(C)(C)O
74.123
CHEBI:45895
Liquid After Melting
Extra Pure
Authentic
1.3860 to 1.3880
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
0.03% max. (K.F.)
3.35 mPa.s (30°C)
Colorless
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • tert-Butanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie
Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13870

  2019-12-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/09/2018 and 31/12/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

  Terms & Conditions