missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butanol, 99.5%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 107710010

Overige gegevens : CAS : 75-65-0 Gewicht : 0.83000kg Transport : UN number : 1120 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Plastic Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000730

 • € 32.00 / 1 liter


Op voorraad 87
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

75-65-0
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
6386
2-methylpropan-2-ol
C4H10O
MFCD00004464
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CHEBI:45895
CC(C)(C)O

Specificatie

tert-Butanol
99.5%
(CH3)3COH
01, 379
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
6386
74.12
99.5%
0.7800g/mL
Plastic Bottle
0.1% max.
0.78
11°C
83.0°C
25.0°C to 25.5°C
75-65-0
C4H10O
MFCD00004464
15, 1544
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
CC(C)(C)O
74.123
CHEBI:45895
Liquid After Melting
Extra Pure
Authentic
1.3860 to 1.3880
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
0.03% max. (K.F.)
3.35 mPa.s (30°C)
Colorless
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • tert-Butanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie