missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraethylsilane, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 313700250

Overige gegevens : CAS : 631-36-7 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540534

 • € 83.20 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

631-36-7
144.333
silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
tetraethylsilane
C8H20Si
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
12426
CC[Si](CC)(CC)CC

Specificatie

Tetraethylsilane
26°C
1.4250 to 1.4280
153.0°C to 154.0°C
25g
C8H20Si
silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
tetraethylsilane
12426
97%
0.7600g/mL
Authentic
0.76
-82.5°C
631-36-7
Si(C2H5)4
Solubility in water: insoluble.
CC[Si](CC)(CC)CC
144.333
144.34
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tetraethylsilane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.