missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethyltin, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 163980100

Overige gegevens : CAS : 594-27-4 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001950

 • € 51.90 / 10 gram


Op voorraad 17
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

594-27-4
178.83
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
11661
tetramethylstannane
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
CHEBI:30420
C[Sn](C)(C)C

Specificatie

Tetramethyltin
−12°C
Glass bottle
1.29
Colorless
10g
594-27-4
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethylstannane
11661
178.83
98%
1.2900g/mL
Authentic
1.4400 to 1.4420
74.0°C to 75.0°C
-54.0°C
99%
97.5% min. (GC)
(CH3)4Sn
04, 631
Solubility in water: immiscible.
C[Sn](C)(C)C
178.83
CHEBI:30420
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tetramethyltin

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 1
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P330-De mond spoelen.

Documentatie