missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethyltin, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 163980100

Overige gegevens : CAS : 594-27-4 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001950

Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

594-27-4
178.85
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
11661
tetramethylstannane
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
CHEBI:30420
C[Sn](C)(C)C

Specificatie

Tetramethyltin
−12°C
Glass bottle
1.29
Colorless
10g
594-27-4
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethylstannane
11661
178.83
98%
1.2900g/mL
Authentic
1.4400 to 1.4420
74.0°C to 75.0°C
-54.0°C
99%
98%
(CH3)4Sn
04, 631
Solubility in water: immiscible.
C[Sn](C)(C)C
178.85
CHEBI:30420
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tetramethyltin

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 1
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P330-De mond spoelen.