missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethyltin, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 163980100

Overige gegevens : CAS : 594-27-4 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001950

 • € 49.40 / 10 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Tetramethyltin
594-27-4
98%
(CH3)4Sn
MFCD00008278
99%
98%
C4H12Sn
178.83

Specificatie

Tetramethyltin
−12°C
74.0° to 75.0°C
− 54.0°C
99%
Authentic
Liquid
98%
(CH3)4Sn
178.83
04, 631
1.2900g/mL
1.29
Clear colorless
10g
594-27-4
Glass bottle
98%
C4H12Sn
1.4400 to 1.4420
MFCD00008278
Solubility in water: immiscible.
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tetramethyltin

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 1
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P330-De mond spoelen.