missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiazole-5-methanol, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455550050

Overige gegevens : CAS : 38585-74-9 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15335018

  • € 40.10 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

38585-74-9
115.15
2763216
C1=C(SC=N1)CO
C4H5NOS
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazol-5-ylmethanol

Specificatie

Thiazole-5-methanol
≥94% (GC)
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazol-5-ylmethanol
2763216
1.3200g/mL
5g
38585-74-9
C4H5NOS
C1=C(SC=N1)CO
115.15
115.15
1.32
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Thiazole-5-methanol

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.