missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiourea, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical T/1150/68

Overige gegevens : CAS : 62-56-6 Gewicht : 10.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III


Aantal 10kg
Verpakking Plastic keg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696777

 • € 545.00 / 10 kg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 31-10-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

62-56-6
76.117
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
2723790
thiourea
CH4N2S
8067
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CHEBI:36946
C(=S)(N)N

Specificatie

Plastic keg
171°C
62-56-6
8067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiourea
2723790
76.12g/mol
White
10kg
CH4N2S
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
C(=S)(N)N
76.117
CHEBI:36946
Powder Solid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • THIOUREA SLR

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Kankerverwekkendheid Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Documentatie