missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluene, 99.5%, for spectroscopy ACS, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 421170025

Overige gegevens : CAS : 108-88-3 Gewicht : 3.67000kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 1 Pack group : II


Verpakking Glass Bottle
Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003633

 • € 118.40 / 2.50 liter


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Toluene
108-88-3
99.5%
C7H8
92.14
Methylbenzene
99.5%
For spectroscopy ACS
99.5%
C6H5CH3
MFCD00008512

Specificatie

Toluene
0.01 max. at 350nm
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Liquid
99.5%
C6H5CH3
MFCD00008512
15, 9688
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Glass Bottle
0.001% max.
0.866
0.003% max.
4°C
111.0°C
− 95.0°C
99.5%
108-88-3
For spectroscopy ACS
99.5%
C7H8
92.14
05, 280
Methylbenzene
0.8660g/mL
1.4968
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Passes Test
0.03% max. (Coulometric)
0.6 mPa.s (20°C)
Clear
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Toluene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ A§ raadplegen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P331-GEEN braken opwekken.