missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluene, 99.5%, for spectroscopy ACS, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 421170025

Overige gegevens : CAS : 108-88-3 Gewicht : 3.67000kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 3 Pack group : II


Verpakking Glass Bottle
Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003633

 • € 118.40 / 2.50 liter


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

For UV/VIS spectroscopy
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Toluene
108-88-3
99.5%
C7H8
92.14
Methylbenzene, Tol
99.5%
For spectroscopy ACS
99.5%
C6H5CH3
MFCD00008512

Specificatie

Toluene
0.01 max. at 350nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 335nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 293nm, 0.5 max. at 288nm, 1 max. at 286nm
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Liquid
99.5%
C6H5CH3
MFCD00008512
15, 9688
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Glass Bottle
0.001% max.
0.866
0.003% max.
4°C
111.0°C
− 95.0°C
99.5%
108-88-3
For spectroscopy ACS
99.5%
C7H8
92.14
05, 280
Methylbenzene, Tol
0.8660g/mL
1.4968
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Passes Test
0.03% max. (Coulometric)
0.6 mPa.s (20°C)
Clear
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Toluene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P331-GEEN braken opwekken.