missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluene, Technical, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical T/2150/PB17

Overige gegevens : CAS : 108-88-3 Gewicht : 2.16750kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000480

 • € 59.15 / 2.50 liter


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-88-3
92.141
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluene
C7H8
8512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI:17578
CC1=CC=CC=C1

Specificatie

108-88-3
8512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluene
1140
92.14g/mol
Plastic Coated Glass bottle
3.1
111°C
-95°C
C7H8
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CC1=CC=CC=C1
92.141
CHEBI:17578
Liquid
29mbar at 20°C
0.6 mPaS at 20°C
Colorless
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Toluene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P331-GEEN braken opwekken.

Documentatie