missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 451020250

Overige gegevens : CAS : 70708-33-7 Gewicht : 0.02000kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249706

 • € 528.40 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

70708-33-7
215.17
1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-n,n'-dimethyl-1,2-diaminocyclohexane dihydrochloride, 1,2-cyclohexanediamine, n,n'-dimethyl-, dihydrochloride, 1r-trans, trans-1r,2r---n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine 2hcl, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine;dihydrochloride
C8H18N2·2ClH
UDYXZFBJGBDHHP-RHJRFJOKSA-N
44890801
CNC1CCCCC1NC.Cl.Cl

Specificatie

trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
70708-33-7
C8H18N2·2ClH
UDYXZFBJGBDHHP-RHJRFJOKSA-N
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine;dihydrochloride
44890801
98%
25g
97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-n,n'-dimethyl-1,2-diaminocyclohexane dihydrochloride, 1,2-cyclohexanediamine, n,n'-dimethyl-, dihydrochloride, 1r-trans, trans-1r,2r---n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine 2hcl, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
CNC1CCCCC1NC.Cl.Cl
215.17
215.17
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie