missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichloroacetic anhydride, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 446090250

Overige gegevens : CAS : 76-03-9 Gewicht : 0.03000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : I


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12695017

  • € 61.70 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-11-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4124-31-6
308.76
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
(2,2,2-trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate
C4Cl6O3
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
20079
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl

Specificatie

25g
1.6900g/mL
1.69
4124-31-6
C4Cl6O3
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
(2,2,2-trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate
20079
Trichloroacetic anhydride
Glass Bottle
139°C to 141°C (60.0mmHg)
95%
[CCl3C(=O)]2O
Solubility in water: reacts
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
308.76
308.76
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Trichloroacetic anhydride

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie