missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical T/3200/17

Overige gegevens : CAS : 121-44-8 Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1296 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Amber glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000490

Hoeveelheid Prijs
1 € 63.90 / 2.50 liter
4 € 59.26 / 2.50 liter
16 € 56.30 / 2.50 liter
Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

121-44-8
101.193
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:35026
CCN(CC)CC
C6H15N
9051
8471
N,N-diethylethanamine

Specificatie

121-44-8
9051
CCN(CC)CC
101.193
CHEBI:35026
Liquid
69mbar at 20°C
3.5
-115°C
Colorless
C6H15N
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diethylethanamine
8471
101.19g/mol
Amber glass bottle
0.36 mPaS at 20°C
12.4
90°C
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Triethylamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie