missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal 90%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 139710050

Overige gegevens : CAS : 433-27-2 Gewicht : 0.02820kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 1 Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 5mL

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001530

  • € 40.80 / 5 ml


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
433-27-2
90%
CF3CH(OC2H5)OH
MFCD00000441
90%
≥88%
C4H7F3O2
144.09
1-Ethoxy-2, 2, 2-trifluoroethanol

Specificatie

Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Clear colorless
90%
Authentic
1.3410 to 1.3440 (20°C, 589nm)
≥88%
C4H7F3O2
144.09
01, IV, 3133
1.2400g/mL
5mL
433-27-2
Glass bottle
Liquid
90%
CF3CH(OC2H5)OH
MFCD00000441
1-Ethoxy-2, 2, 2-trifluoroethanol
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.