missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents

For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications

Merk:  Fisher Bioreagents BP153-1

Overige gegevens : Gewicht : 1.09980kg


Verpakking Poly Bottle
Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001223

 • € 69.70 / 1 kg


Op voorraad 56
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris Base to simplify Tris buffer preparation.
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Tris Hydrochloride
Molecular Biology Grade
Solid
≥99 %
H2NC(CH2OH)3·HCl
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
1185-53-1
DNase-, RNase- and Protease-Free
≥99%
C4H11NO3 · HCl
157.6

Specificatie

0.05 max. (1M solution) at 280nm
1185-53-1
1ppm max.
Molecular Biology Grade
Solid
≥99 %
1ppm max.
157.6
Pass Test
Pass Test
2ppm max.
1ppm max.
Protease free
3.5 to 5.0
1kg
Tris Hydrochloride
10ppm max.
≤0.001%
DNase-, RNase- and Protease-Free
≥99%
C4H11NO3 · HCl
H2NC(CH2OH)3·HCl
DNase free
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
5ppm max.
≤10ppm
Poly Bottle
150°C
White
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tris hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentation

Technische documenten