missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents

For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications

Merk:  Fisher Bioreagents BP153-1

Overige gegevens : Gewicht : 1.05000kg


Verpakking Poly Bottle
Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001223

 • € 69.70 / 1 kg


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Tris Hydrochloride
Molecular Biology Grade
Solid
≥99 %
H2NC(CH2OH)3·HCl
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
1185-53-1
DNase-, RNase- and Protease-Free
≥99%
C4H11NO3 · HCl
157.6

Specificatie

0.05 max. (1M solution) at 280nm
1185-53-1
1ppm max.
Molecular Biology Grade
Solid
≥99 %
1ppm max.
157.6
Pass Test
Pass Test
2ppm max.
1ppm max.
Protease free
3.5 to 5.0
1kg
Tris Hydrochloride
10ppm max.
≤0.001%
DNase-, RNase- and Protease-Free
≥99%
C4H11NO3 · HCl
H2NC(CH2OH)3·HCl
DNase free
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
5ppm max.
≤10ppm
Poly Bottle
150°C
White
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tris hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentation

Technische documenten