missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uraniumstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Merk:  SPEX Certiprep PLU2-2Y

Overige gegevens : Gewicht : 0.09000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 125 ml
Verpakking Poly-fles

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000402

 • € 69.00 / 125 ml


Geschatte verzenddatum
30-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

Beschrijving

Beschrijving

AnalyteConcentration
U1000μg/mL

Certificeringen

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7440-61-1
238.029
23989
uranium
U
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:49936
[U]

Specificatie

Uranium Standard (Depleted)
97.9
U
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
uranium
23989
Assurance
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 39 bestanddelen op ppb-niveau.
2% HNO3
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
7732-18-5
97.9
Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLU2-2Y, -2X    10,000    PLU2-3Y, -3X
[U]
238.029
CHEBI:49936
Poly-fles
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
125 ml
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1000

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, Uraniumfrom Uranyl NitrateHexahydrate

Documentatie

Product intended for laboratory use only