missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylphosphonic acid, 90%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 300592500

Overige gegevens : CAS : 1746-03-8 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 250g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542293

 • € 211.50 / 250 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1746-03-8
108.033
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
ethenylphosphonic acid
C2H5O3P
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
168725
C=CP(=O)(O)O

Specificatie

Vinylphosphonic acid
113°C
1.37
36.0°C
1746-03-8
H2C=CHP(O)(OH)2
Solubility in water: soluble.
C=CP(=O)(O)O
108.033
108.03
Technical
1.3700g/mL
Authentic
0.5% max.
250g
C2H5O3P
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
ethenylphosphonic acid
168725
90%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Vinylphosphonic acid

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.