missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadmium hydroxide, 75%(as Cd), pure, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 453880010

Overige gegevens : CAS : 21041-95-2 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249896

 • € 177.20 / 1 kg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

21041-95-2
H2CdO2
146.41

Specificatie

Cadmium hydroxide
75%(as Cd)
15,1625
146.41
75%(as Cd)
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
1kg
21041-95-2
H2CdO2
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
146.41
Pure
232.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Cadmium hydroxide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H350-Kan kanker veroorzaken.
 • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H330-Dodelijk bij inademing.

Veiligheidsmaatregel
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Documentatie